فرم درخواست رژیم غیر حضوری دکتر سلامت

اطلاعات هویتی


اطلاعات تن سنجی

وضعیت تغذیه ای
بیماریها

در صورت داشتن بیماری های ذکر شده ، در قسمت سایر توضیحات تایپ نمایید :
دیابت ، چربی خون بالا، فشار خون بالا ، سابقه خانوادگی قند ، سابقه سنگ کلیه ، مشکل قلبی ، کمرد درد ، زانو درد ، عادت ماهانه منظم و نا منظم